esjB uxj fuxe dh vkf/kdkfjd osclkbZV ij vkidk Lokxr gSA
        ifjp;A esjBA lsok;saA foHkkxA gsYiMsLdA flVhtu pkVZjA fufonkA jkstxkjA tu lwpuk,aA g¨e
vko';d MkmuyksM
fgUnh QkSUV
QkeZ
ts-,u-,u-;w-vkj-,e-
vkils vis{kk
ukxfjd drZO;
f‘kdk;r
fdjk, dk fooj.k
dj
laifRr dh fLFkfr
laifRr dj
vkoklh; x`gdj tkusa
O;olkf;d x`gdj tkusa
laifRr dj vkuykbZu
ykblsal
O;kikj ykblsal
laidZ djsa
VsyhQksu Mk;jsDV�h
lwpuk dk vf/kdkj
ekfld leh{kk
tUe e`R;q
vkuykbZu tUe e`R;q lwpuk
vLirky ds fy, vkuykbZu izek.k i= vkosnu dh fLFkfr
izek.k i=
vkuykbZu O;kikj vkSj ykblsal
vko';d lsok;sa
jsy
cl
Bgjus dk LFkku
osclkbV fyad
vko';d fyad
fufonk
Ø-l- fooj.k tek djus dh vafre rkjh[k MkmuyksM fyad
1- fufonk lwpuk 17-02-2014
2- fufonk lwpuk 17-02-2014
3 fufonk lwpuk 30-03-2014
4 fufonk lwpuk 22-05-2014
5 fufonk lwpuk 09-06-2014
6 fufonk lwpuk 09-06-2014
7 fufonk lwpuk 05-06-2014
8 fufonk lwpuk 05-06-2014
9 fufonk lwpuk 01-07-2014
10 fufonk lwpuk 17-07-2014
11 fufonk lwpuk 08-08-2014
12 fufonk lwpuk 15-09-2014
13 fufonk lwpuk 07-10-2014
14 fufonk lwpuk 28-10-2014
15 fufonk lwpuk 31-10-2014
16 fufonk lwpuk 31-10-2014
17 fufonk lwpuk 19-11-2014
18 fufonk lwpuk 21-11-2014
19 fufonk lwpuk 25-11-2014
20 fufonk lwpuk 26-11-2014
21 fufonk lwpuk 02-12-2014
22 fufonk lwpuk 17-12-2014
23 fufonk lwpuk 20-12-2014
24 fufonk lwpuk 22-12-2014
25 fufonk lwpuk 24-12-2014
26 fufonk lwpuk 26-12-2014
27 fufonk lwpuk 26-12-2014
28 fufonk lwpuk 30-12-2014
29 fufonk lwpuk 01-01-2015
30 fufonk lwpuk 01-01-2015
31 fufonk lwpuk 13-01-2015
32 fufonk lwpuk 23-01-2015
33 fufonk lwpuk 18-02-2015
34 fufonk lwpuk 03-03-2015
35 fufonk lwpuk 17-03-2015
36 fufonk lwpuk 18-03-2015
37 fufonk lwpuk 09-04-2015
38 fufonk lwpuk 08-05-2015
39 fufonk lwpuk 14-05-2015
40 fufonk lwpuk 16-05-2015
41 fufonk lwpuk 25-05-2015
42 fufonk lwpuk 25-05-2015
43 fufonk lwpuk 02-06-2015
44 fufonk lwpuk 17-06-2015
45 fufonk lwpuk 22-06-2015
46 fufonk lwpuk 23-06-2015
47 fufonk lwpuk 25-06-2015
48 fufonk lwpuk 01-07-2015
49 fufonk lwpuk 07-07-2015
50 fufonk lwpuk 07-07-2015
51 fufonk lwpuk 14-07-2015
52 fufonk lwpuk 24-07-2015
53 fufonk lwpuk 20-08-2015
54 fufonk lwpuk 24-08-2015
55 fufonk lwpuk 28-08-2015
56 fufonk lwpuk 28-08-2015
57 fufonk lwpuk 04-09-2015
58 mÙkj çns'k LekVZ flVh 08-09-2015
59 fufonk lwpuk 08-09-2015
60 fufonk lwpuk 03-10-2015
61 fufonk lwpuk 16-10-2015
62 fufonk lwpuk 09-10-2015
63 fufonk lwpuk 29-10-2015
64 fufonk lwpuk 06-11-2015
65 fufonk lwpuk 23-11-2015
66 fufonk lwpuk 23-11-2015
67 fufonk lwpuk 07-12-2015
68 fufonk lwpuk 07-12-2015
69 fufonk lwpuk 06-1-2016
70 fufonk lwpuk 10-1-2016
71 fufonk lwpuk 15-01-2016
72 fufonk lwpuk 08-02-2016
73 fufonk lwpuk 01-03-2016
74 fufonk lwpuk 10-03-2016
75 fufonk lwpuk 10-03-2016
76 fufonk lwpuk 17-03-2016
77 fufonk lwpuk 22-03-2016
78 fufonk lwpuk 01-04-2016
79 fufonk lwpuk 02-04-2016
80 fufonk lwpuk 18-04-2016
81 fufonk lwpuk 11-05-2016
82 fufonk lwpuk 31-05-2016
83 fufonk lwpuk 31-05-2016
84 fufonk lwpuk 05-07-2016
85 fufonk lwpuk 08-07-2016
86 fufonk lwpuk 14-07-2016
87 fufonk lwpuk 05-08-2016
88 fufonk lwpuk 16-08-2016
89 fufonk lwpuk 05-09-2016
90 fufonk lwpuk 05-09-2016
91 fufonk lwpuk 15-09-2016
92 fufonk lwpuk 21-09-2016
93 fufonk lwpuk 17-10-2016
94 fufonk lwpuk 20-10-2016
95 fufonk lwpuk 28-10-2016
96 fufonk lwpuk 24-10-2016
97 fufonk lwpuk 27-10-2016
98 fufonk lwpuk 09-12-2016
99 fufonk lwpuk 15-04-2017
100 fufonk lwpuk 22-04-2017
101 fufonk lwpuk 28-04-2017
102 fufonk lwpuk 12-05-2017
103 fufonk lwpuk 25-05-2017